درباره مدرن

صفحه اصلی درباره ما

ما در هر بخش از جامعه، سوار بر یک کشتی هستیم!

مشاوران ایران جامعه مرکزی این کشتی است، نقطه ای که همه بخش های دیگر با آن پیوند می خورند...

متخصصان تجربی

مشاوران ایران گروهی است متشکل از متخصص هایی که با خود و شما صادق هستند. افرادی که به تخصص، مهارت و تجربه خود آگاه هستند. در مشاوران ایران افراد همه چیز دان جایگاهی ندارند. مشاوری که با شما در تعامل قرار می گیرد، چالش ها را می بیند، بررسی می کند و راهکار می دهد اما دستوری نمی دهد! اینجا مشکلات مشاوره سنتی با همراهی مشاوران متخصص و آگاه سنجیده و برطرف می گردد.

راه حل های اجرایی

خیلی از توصیه های شخصی و سازمانی در مشاوره ها به صورت آرمانی بیان می شوند! مشاوران ایران به پیشرفت قدم به قدم باور دارند، در یک نقطه نسخه درمان صادر نمی کنند. پا به پای شما همراهیتان می کنیم، نقاط قوت و ضعف را شناسایی می کنیم و در مسیر رشد و توسعه شما را همراهی می کنیم. به همین دلیل راهکار ها به صورت اجرایی ، همراهی و پیگیری می شوند.

جلسات نیاز سنجی رایگان

مراجعین در لحظه نیاز به مشاور ممکن است نیاز خود را به درستی بشناسند. گاهی نیز ممکن است در ابراز چالش ، نتوانند نیاز خود را به مشاور شفاف ارایه دهند. و یا عوامل دیگری باعث شود جلسه اول مراجعه به مشاور ارزش درک شده ای را برای مراجعین محترم به ارمغان نیاورد. به همین دلیل جلسه اول نیاز سنجی و موضوع سنجی مراجعین کاملا رایگاناست و با تعیین وقت قبلی صورت می گیرد.